ג'יי פי מורגן משלם קנס בסך 920 מיליון דולר בגין תרמיות מסחר (Spoofing)

בחודש ספטמבר 2020 קנסה רשות הפיקוח CFTC (נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות) את JPMorgan Chase & Co בגין פעילויות ניצול לרעה של השווקים הפיננסיים (Market Abuse) בהן הוא פועל בסך כולל של 920 מיליון דולר. קנס זה הינו הגבוה ביותר שניתן על ידי רשויות הפיקוח בגין פעילויות של Market Abuse.

הפרקטיקה הפסולה שזוהתה על ידי ה CFTC מוגדרת כ Spoofing – פרקטיקת מסחר במסגרתה מוזרמות הוראות מסחר (בהיקפים גדולים) שאין כוונה אמיתית להוציאן לפועל ונועדו להשפיע באופן מלאכותי על מחיר נייר הערך / נגזר סחורות/ פרקטיקת מסחר זו תהא לרוב בשולי יום המסחר (טרום מסחר / שלב הסגירה) לשם זיהוי ו/או יצירה מוקדמת של פעילות מאסיבית בנייר הערך, לחלופין השפעה על מחיר הנייר / נגזר וביטול חלק ניכר מהעסקה טרם ביצועה.

מפרסום ההסדר על ידי CFTC עולה כי לאורך תקופה של 8 שנים, ג'יי פי מורגן הזרים לשווקים פקודות רכישה ומכירה של נגזרי סחורות (כסף, פלטינה, פלדיום, זהב) . על פי צו ה- CFTC נגד ג'יי פי מורגן, לא הייתה שום תכלית בהעברת פקודות אלה ושידורן בא במטרה להשפיע על ההיצע והביקוש האמיתיים של שווקים אלה. פעילות המסחר בוצעה על ידי סוחרי JPMorgan בחשבונות המסחר של הבנק ובמקרים מסוימים על מנת לקדם עסקאות שבוצעו על ידי לקוחות גדולים (קרנות גידור).

על פי ה-CFTC, הבנק לא הצליח לחקור ולעצור התנהגות פוגענית זו למרות דגלים אדומים רבים, כגון התראות שהופעלו על ידי מערכת הניטור, חששות פנימיים שהועלו על ידי סוחרים ופניות מרובות שנעשו על ידי CFTC בנושא זה. פעילויות הבקרה והאכיפה של רשויות פיקוח מובילות בעולם מדגישות את קפיצת הדרך ביכולות התחקור, מערכות מעקב ובקרה (Trade surveillance) ובציפיות מגופים פיננסיים ליישם פרקטיקות דומות אשר יאפשרו זיהוי פעילות מסוג Market abuse מבעוד מועד.

בזווית המקומית אנו מזהים בשנים האחרונות מגמה הולכת וגוברת מצד גופים פיננסיים בינלאומיים המפעילים כלי ניטור ובקרה לפעילויות מסחר מול צדדים נגדיים מקומיים (בנקים / בתי השקעות / ברוקרים) ומציבים דרישות חד משמעיות לגופים פיננסיים בישראל לחזק את תהליכי הניטור ובקרה ולהטמיע תהליכים ומערכות במטרה לזהות מבעוד מועד פרקטיקות מסחר פסולות.

רקע רגולאטורי בינלאומי

בארצות הברית

פעילויות של Market Manipulation בכלל ופרקטיקת מסחר Spoofing תיחשבנה פעילויות הכפופות לאכיפה מנהלית ופלילית ונאכפת על ידי מספר רשויות פיקוח מובילות – CFTC, SEC, FINRA וה DOJ.

התשתית האכיפתית העיקרית מצד רשויות הפיקוח בארצות הברית הונחה במסגרת יישום תקנות ה Dodd-Frank (2010) כאשר עד לפרסום תקנות אלו לא נרשמו פעילויות אכיפה משמעותיות ומאז 2010 החלה פעילויות אכיפה במסגרתן ניתנו קנסות של מיליוני דולרים על סוחרים, גופי השקעה ובנקים. הקנס הנוכחי מגדיר מחדש את מפת הסיכונים ואת היקפי האכיפה בכל הקשור לתרמיות מסחר בשוק ההון.

בבריטניה

בשונה מההגדרה הברורה בחקיקה האמריקאית, לא נמצאת הגדרה חד משמעתית לפרקטיקת מסחר מסוג Spoofing אך פעילות זו תיאכף במסגרת רגולציית MAR – Market Abuse Regulation (אכיפה מנהלית) ואף יכולה להיאכף (פלילית) במסגרת חקיקה FS ACT 2012. רשות הפיקוח האמונה על אכיפת המסחר בשוק ההון הינה ה FCA.

באירופה

בדומה לבריטניה, הבסיס הרגולאטורי מתייחס לכל פעילות ה Market manipulation במסגרת דירקטיבת ה Market abuse directive ותקנות ה MIFID II שנועדו להגן על סוחרים מפני תרמיות בשוק ההון ובכלל זה פעילות ה Spoofing. האחריות על אכיפה בתחומי המסחר בשוק ההון הינו של רשויות הפיקוח EBA, ESMA ו EIOPA (בנקאות, שוק ההון וביטוח בהתאמה).

תרמיות מסחר - ציפיות פיקוחיות

רשויות הפיקוח בעולם מדגישות פעמים רבות את חשיבותה של מסגרת יעילה ואפקטיבית לפיקוח ובקרה אחר סיכוני תרמיות מסחר בשוק ההון. בהקשר זה זיהוי של פעולות מסחר חשודות על ידי רשויות הפיקוח ו/או צדדים נגדיים (בארץ / בעולם) אשר לא זוהו או דווחו קודם לכן על ידי הגוף הפיננסי יכול להעיד על חוסר אפקטיביות במסגרת העבודה וכלי הבקרה הפנימיים. מסגרת אפקטיבית תכלול לרוב את רכיבי הליבה הבאים:

מערכות מעקב ובקרה

מערכות ה Surveillance תהיינה מותאמות להיקף ואופי פעילות המסחר ולסיכוני תרמיות מסחר של הארגון. מערכות מדף שאינן מותאמות לסביבת הסיכונים של הארגון לרוב לא יזהו באופן אפקטיבי פעילויות מסחר בלתי מורשות ויחשפו את הארגון לסנקציות.

מדיניות ונהלים

מדיניות ונהלים נאותים ועדכניים ותהליכי עבודה תומכים הינם קריטיים להבטחת פעילות יחידות הבקרה והגדרה ברורה של תחומי אחריותן, תהליכי עבודה אלו יכללו, לכל הפחות, תהליכים ברורים בכל הקשור לאופן הטיפול באירועי כשל, תהליכי הדיווח ותהליכי הפקת הלקחים.

הדרכה והטמעה

תכנית הכשרה, הדרכה והטמעה ארגונית, רב שנתית ומותאמת לפעילות, אופי ומהות העסקאות, הסביבה הרגולאטורית בה הארגון פועל, סוגי הלקוחות ומבנה ואופי מערכות המידע המשמשות למסחר, בקרה ודיווח. בהקשר זה על הארגון להטמיע תכנית הדרכה אשר תבטיח כי כלל הגורמים העסקיים, פונקציות הבקרה, ניהול סיכונים וביקורת מודעים לסוגי הסיכונים השונים ולשיטות וגישות לאיתור תרמיות מסחר.

משאבים ואמצעים טכנולוגיים

תכנית אפקטיבית ויעילה תלווה בהקצאת משאבים נאותה בסביבה המיכונית האמונה על ניטור ובקרה וכן בהקצאת משאבים מספקת לפונקציות הבקרה לטובת ניתוח אירועי כשל בפרק זמן קצר ומתן מענה מהיר לכשלים תפעוליים, ניהוליים, מיכוניים בתהליכים העסקיים ובפעילויות המסחר.

ניהול סיכוני תרמיות מסחר - צעדים פרקטיים

ביצוע בחינה מעמיקה לתכנית הציות בתחומי מסחר בשוק ההון, תכנית האכיפה וכן מסגרת העבודה לניהול ובקרת מסחר בשוק ההון לרבות תהליכי ופעילויות הבקרה, מערכות המסחר, ותהליכי דיווח פנימיים וחיצוניים.

  • ניתוח סיכוני תרמיות מסחר בהתאמה לאופי ופעילויות המסחר
  • גיבוש מסגרת עבודה, מדיניות ונהלים מותאמים לסביבת הסיכון
  • גיבוש תהליכי עבודה עסקיים ותהליכי ניטור ובקרה תומכים
  • יישום תהליכים אנליטיים לזיהוי כשלים רוחביים (ברמת סוחר / פעולול/ צד נגדי)
  • בחינת אפקטיביות כלי הניטור ובקרה ואופטימיזציה של חוקי מערכת
  • הדרכות והכשרות לפונקציות עסקיות, בקרה, ביקורת וניהול סיכונים