ניהול סיכונים וציות בגופים פיננסיים וחברות תשלומים – מדריך יישומי

ניהול סיכונים וציות בגופים פיננסיים וחברות תשלומים – מדריך יישומי

המדריך המפורסם בעמוד זה נועד לעזור לכל המעוניינים לחזק את הבסיס של המסגרת והבקרות הקיימות בחברה שלהם בהיבטי ניהול סיכונים, ציות, הלבנת הון ופשיעה פיננסית. 

גופים פיננסיים הכפופים להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (נותני שירות בנכס פיננסי, נותני שירות אשראי, מפעיל מערכת לתיווך באשראי, יוזם תשלומים, נותני שירותי פיקדון ואשראי) ורשות ניירות ערך (נותני שירותי תשלום, נותני שירותי מידע, זירות סוחר), נדרשים לאמץ וליישם הנחיות בקשר ניהול סיכונים, ציות ומניעת איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

 

לצורך זאת גובש מדריך על ידי חברת EBA ושות', אשר מופנה לגופים פיננסיים מתחומי פעילות שונים ובהיקפי פעילות שונים, אשר מעוניינים לבצע את ההתאמות הנדרשות במסגרת אימוץ תכנית ניהול סיכונים וגיבוש תכנית בקרות ותכניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

להורדת המדריך יש למלא את הטופס הבא: