Busy Office
שירותים

התמחות בעולמות התוכן של איסור הלבנת הון ומימון טרור, מניעת שוחד ושחיתות FCPA מניעת סנקציות וסיכוני פשיעה בשוק ההון

פשיעה פיננסית

יישום גישות מתקדמות בתחומי ניהול הסיכונים התפעוליים, סיכונים פיננסיים וסיכונים אסטרטגיים
וביצוע סקרי סיכוני ERM

ניהול סיכונים

גיבוש, יישום והטמעה של תכניות מניעת מעילות והונאות וביצוע בדיקות מיוחדות וחקירות כלכליות ומתן חוות דעת מומחה

ביקורת חקירתית

ליווי ביישום והטמעה של תהליכי שינוי ואסטרטגיה עסקית תוך שמירה על יציבות מסגרת הבקרה וסביבת הסיכונים בארגון

ייעוץ ניהולי

שימוש בכלי ניתוח מתקדמים לאיתור אנומליות, ניהול סיכונים טכנולוגיים ואבטחת מידע, ביקורת מערכות מידע וליווי באפיון ובחירת מערכות מידע

טכנולוגיה ואנליטיקס

גיבוש והטמעה של תכניות ציות ואכיפה, מדיניות ונהלים, עיצוב בקרות, ניתוח והערכה של סיכוני ציות ומינוי כקצין ציות ראשי

ציות ורגולציה

ביצוע ביקורות פנימיות במגוון רחב של תחומים ומגזרים, מינוי כמבקרים ראשיים, גיבוש תכניות עבודה ובחינת איכות עבודת הביקורת

ביקורת פנימית

Modern Office Buildings
צור
קשר

ריב"ל 7 בית עמגר ת"א

טל. 03-5501866

פקס. 03-5020005

office@eba.co.il

עדכונים
שלנו

לקבלת עדכונים שוטפים מלא/י פרטים

הרשמתך התקבלה

פרסומים
שלנו

 חברת EBA ושות' מאמינה בשיתוף ידע מקצועי עם לקוחותיה ומפרסמת מחקרים במגוון תחומי פעילות ועדכוני רגולציה שוטפים מרשויות פיקוח מובילות בעולם. 

לקבלת עדכונים שוטפים
מלא/י פרטים

מינוי כמבקר ראשי

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

eba-37.jpg
השתלבות בביקורות פנים

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

דוחו"ת וסקרים

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם. 

ליווי דיריקטוריון 

איל בן אבי, מנכ"ל החברה, משמש כדירקטור לשכת המבקרים ומתוקף כך יוכל לקחת את תפקיד מבקר הפנים בחברתכם.