BIO

eba-206.jpg

ינון ברזאני
מנהל תחום ESG ואקלים 

  • LinkedIn

המאמץ לעמוד בקצב הרגולציה בנושאי אקלים וסביבה דורש ליווי מקצועי על ידי מומחי תוכן הבקיאים במגמות המשתנות ובדרכים לייצר ניהול סיכונים אחראי ואפקטיבי. במסגרת תפקידי כמנהל תחום ESG ואקלים אני מוביל פרויקטים שונים עבור לקוחות מהמגזר הפיננסי, חברות נדל"ן וחברות הייטק ישראליות הנדרשות לעמוד בהיבטי אקלים וסביבה הן עבור לקוחותיהם, עבור משקיעים ועבור העובדים בחברה. לפניכם מספר מקרי בוחן מפרויקטים שבוצעו במסגרת שירותי הייעוץ שלנו לאקלים וסביבה

בניית תוכנית תלת שנתית לניהול סיכוני אקלים עבור בנק מוביל

כאן נכתוב בכללי את דרישת הלקוח 

  1. בניית תוכנית עבודה תלת-שנתית בהתאם לתובנות הגורמים, הצגתה למנהל הסיכונים ואישורה

  2. ניתוח חשיפות ענפי – הערכת סיכון המעבר של חברות ולווים בפורטפוליו האשראי של הבנק. חלוקה לסקטורים בסיכון גבוה ועתירי פליטות, בהתבסס על בנצ'מרק של מארגונים בינלאומיים, רשויות פיקוח ובנקים בעולם. ניתוח של כל סקטור לאור סיכון המעבר לכלכלה דלת-פחמן:

  • ניתוח חשיפות הסקטור לסיכוני מעבר על פי מחקרים בינלאומיים – מהו המניע לפליטות גזי החממה בפעילות הסקטור, מה היקף הפליטות מסך כלל הפליטות העולמיות ומה המחקר ההשוואתי העלה בהתייחסות לסקטור. בהתבסס על  כל אלו ניתן ציון להערכת החשיפה על פי המקורות החיצוניים.

  • היקפי הפעילות ותיאור הפעילות של החטיבה העסקית בסקטור – הערכת היקפי הפעילות בהתבסס על גובה חשיפת האשראי, והיקפה מסך האובליגו בחטיבה העסקית.

  • ניתוח חשיפות (שורשי) במוקדי סיכון מרכזיים – בחינת סוגי סיכון שונים (רגולטורי, טכנולוגי, העדפות צרכנים ו/או אחרים), תוך הערכת טווח "הבשלת המעבר" (הזמן בו ניתן יהיה לומר שחל בו שינוי בסקטור - לדוגמה, טווח הזמן שבו רכבים חשמליים יהוו רוב בקרב אמצעי התחבורה). כל אלו מחושבים להערכת השפעה מסכמת, המוערכת לטווח קצר (1-3 שנים) ולטווח הבשלת המעבר.

  • הערכת אדפטציה ומיטיגציה – ניתוח והערכה האם בסקטור ננקטות פעולות מפחיתות סיכון, ומהי יכולת האדפטציה של הסקטור לכלכלה דלת-פחמן.

  • הערכת חשיפה מסכמת (שיורית) – בהתבסס על כלל הקריטריונים הנ"ל, הערכת הסיכון הנשקף מהסקטור בטווח קצר, והערכת השפעה שיורית כוללת (הסיכון ויכולת ההתמודדות של הסקטור עם הסיכון).

  • הכנת מסמך בנצ'מרק לניהול הממשל התאגידי, ובניית מסמך סמכויות ואחריויות ראשוני.

  • הכנת מסמך בנצ'מרק של אסטרטגיית בנקים בעולם בנוגע לשינוי אקלים וניהול סיכוני האקלים

תוצאות או סיכום הפרוייקט בנקודות לאחר ביצוע הפרוייקט

בקשת הלקוח

מענה וליווי

תוצאות

03-5501866

צרו קשר