סקירה רגולאטורית גלובאלית יולי אוגוסט 2020

התפרצות נגיף ה (Coronavirus (19-COVID והתפשטותו העולמית מאז פברואר 2020 יצרה אתגרים מיידיים משמעותיים לחברה, לכלכלה ולגופים עסקיים. מאז המשבר הפיננסי, הגופים הפיננסיים ברחבי העולם חיזקו את מצב ההון שלהם, בנו מאגר נזילות איתן ושיפרו את איכות הנכסים במאזנים שלהם. בנקים באיחוד האירופי יישמו אמצעים להבטחת המשכיות עסקית ושירות הולם ללקוחותיהם, אך הם מתמודדים עם אתגרים תפעוליים, ומכאן הצורך להתמקד בפעילות הליבה שלהם ובפונקציות הקריטיות שלהם.

רשויות הפיקוח בעולם ממשיכות לפרסם פרסומים והנחיות שמטרתם שמירה על נגישות גבוהה של הצרכנים הפיננסים לרבות עסקים קטנים ובינוניים למוצרים ושירותים פיננסיים בהתאם לצרכים שלהם. לצד מהלכים אלו אנו מזהים מגמה הולכת וגוברת של פרסומי גל שני בתחום הרגולציה הפיננסית שמטרתם חיזוק יציבות המערכת הפיננסית, שמירה על הנאותות ההונית, חיזוק החוסן הארגוני וצמצום סיכוני פשיעה פיננסית, הלבנת הון ומימון טרור. בהקשר זה פועלות רשויות פיקוח בעולם לחיזוק מבנה הממשל התאגידי, פעילות הדירקטוריון וההנהלה והגדרה ברורה של תחומי אחריות וסמכויות של פונקציות אלו ופונקציות בקרה וניהול סיכונים. מגמה נוספת שתופסת תאוצה בקרב רשויות הפיקוח בעולם וכן גופים פיננסיים מובילים הינה בתחומי ניהול הסיכונים הפיננסיים הנגזרים משינויי סביבה ואקלים וזאת במטרה לחזק את המעורבות של המערכת הפיננסית במאמץ הלאומי בתחומי ה – ESG.