Accountant
ביקורת פנימית

הביקורת הפנימית הינה פרקטיקה מקצועית הכרחית ומשמעותית בארגונים, ובמקרים רבים אף נדרשת מתוקף חוק ו/או הוראה רגולאטורית. חשיבות הביקורת הפנימית נעוצה ביכולת שלה לתרום ערך לחיזוק ושיפור מסגרת הבקרה הפנימית בארגון, להגברת החוסן הארגוני וליציבות הממשל התאגידי.

 

הערך המוסף של הביקורת הפנימית בא לידי ביטוי בסוגיות עסקיות אסטרטגיות ועמידה ביעדי בעלי העניין בארגון, עמידה בהוראות חוק, מדיניות ונהלים פנימיים, שמירה על יציבות שרשרת הערך בארגון ובחינה שוטפת של יכולת הארגון, עובדי ומנהליו לזהות ולהעריך את סביבת הסיכונים וליישם באופן אפקטיבי פעילויות ותהליכי בקרה הולמים. 

פעילות הייעוץ שלנו מובלת ומבוצעת הלכה למעשה על ידי מומחי תוכן המביאים עימם ניסיון עשיר ומוכח בשורה ארוכה של חברות ציבוריות בארץ ובעולם ובגופים פיננסיים. מומחי התוכן של החברה  פועלים בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים ושימוש בגישות ביקורת מתקדמות בשילוב כלים מיכוניים לשם יצירת ערך מוסף לארגונים ו/או מבקרים פנימיים השוכרים את שירותינו. 

 • מומחי התוכן בחברה מביאים עימם ניסיון עשיר בליווי שוטף של מרבית הגופים הפיננסיים המובילים בישראל בביצוע ביקורות פנימיות, גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות, סקרי סיכונים וייעוץ אסטרטגי שוטף

 • פעילות הביקורת הפנימית בגופים פיננסיים - ציות ורגולציה, פשיעה פיננסית, הלבנת הון ומימון טרור, מסחר ושוק ההון, סיכונים פיננסיים (אשראי, שוק, נזילות ותכנון ההון), סיכונים תפעולים, משאבי אנוש, סיכוני הוגנות Conduct, מודלים ותרחישי קיצון, סיכונים טכנגולוגיים, אבטחת מידע והגנת הפרטיות 

ביקורות ייעודיות - מגזר פיננסי

 • שירותי הביקורת הפנימית במשרד כוללים מתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ לחברות, עמותות, גופים פיננסיים. שירותי מיקור החוץ ניתנים במינוי מלא של רו"ח בן אבי המביא עימו ניסיון עשיר בתחום הביקורת הפנימית
   

 • בנוסף,  שירותי ביקורת פנימית ניתנים למבקרים ראשיים במיקור חוץ משולב Co-source המשלב ייעוץ שוטף לצוותי הביקורת וליווי מלא בכל תהליכי הביקורת הפנימית באופן אשר מאפשר לארגון לשמר את הידע המקצועי
   

 • הדרכות מקצועיות לצוותי ביקורת פנימית במגוון תחומים

ביקורת פנימית במיקור חוץ

 • גיבוש חזון, מדיניות, מבנה וממשקי עבודה

 • גיבוש גישות עבודה חדשניות ויישום ביקורת Agile

 • סקרי סיכונים וגיבוש תכנית עבודה רב שנתית

 • ייעוץ לוועדות ביקורת וליווי אישי למבקרים פנימיים ראשיים

 • הערכת איכות הביקורת הפנימית (QAR) לרבות ליווי ביישום מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים 

 • ביצוע בדיקות מיוחדות לרבות ליווי בחקירות פנימיות

 • בחינה שנתית של אפקטיביות מסגרת הבקרה

 • ייעוץ בנושא ציוני ממצאי ודוחות ביקורת 

 • ייעוץ בנושא משאבי הביקורת וכלים טכנולוגיים

אסטרטגיית ותכניות עבודה

 • רכש וניהול שרשרת אספקה

 • ניהול המשאב האנושי

 • ציות ורגולציה מקומית וגלובאלית

 • ביקורות שכר ותכניות תגמול

 • המשכיות עסקית ותכניות חירום 

 • השקעות וגידור סיכונים פיננסיים 

 • ניהול נכסי נדל"ן ונכסים מניבים 

 • הוגנות, שירות ואתיקה עסקית 

 • ממשל תאגידי ועבודת הדירקטוריון 

 • מלכ"ר, עמותות, מגזר ממשלתי 

 • ניהול שותפויות וסיכוני שוחד ושחיתות 

ביקורות בתחומי ליבה

Modern Office Buildings
צור
קשר

ריב"ל 7 בית עמגר ת"א

טל. 03-5501866

פקס. 03-5020005

office@eba.co.il

הרשמה לניוזלטר ופרסומים

הרשמתך התקבלה

מאמרים
ופרסומים

 חברת EBA ושות' מאמינה בשיתוף ידע מקצועי עם לקוחותיה ומפרסמת מחקרים במגוון תחומי פעילות ועדכוני רגולציה שוטפים מרשויות פיקוח מובילות בעולם. 

ושות EBA כל הזכויות שמורות לבן אבי ©

לינקדין אייקון.png